relax zone, masaz senica, masaze senica, masaz, masaze, klasicka masaz, relaxacna masaz. senica

© 2024 Stingray Studio

Reklamačný poriadok
Masážny salón

Prevádzkovateľ: SHTOKY s.r.o., Hlboké 99, 906 31 Hlboké

Miesto prevádzky: Biznis centrum Senica, Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, 3. poschodie, č. dverí 303

Názov prevádzky: RELAX ZONE

Vypracovaný dňa: 01.07.2021

Za účelom informovania spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, vydáva spoločnosť

Shtoky, s. r. o.

IČO: 53 816 218

DIČ: 2121501690

So sídlom: Hlboké 99, 906 31 Hlboké

Zastúpený: Stanislav Štora

Zapísaná v OR okresného súdu v Trnave v oddiely Sro. vložka číslo 49300/T (ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „predávajúci“) ako poskytovateľ služieb masáže tela tento reklamačný poriadok, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť od 01.07.2021.

Článok 1
Základné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne.

Bezpečnou službou je služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

Článok 3
Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak je spotrebiteľovi poskytnutá služba nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 4
Povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ je vo vlastnom záujme povinný upozorniť predávajúceho (maséra) pred zahájením poskytovania služby (masáže) na svoj zdravotný stav, zdravotné problémy a príznaky a zdravotné obmedzenia ak ich má a má o nich vedomosť alebo má na ne podozrenie, najmä na: pooperačné stavy, plánované operácie, kožné výrastky, materské znamienka, poranenia a choroby kože, zlomeniny, cukrovku, dnu, ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, choroby oka, kŕčové žily (i vnútorné), choroby chrbtice, alergie, hormonálne zmeny (napr. tehotenstvo, klimaktérium, ochorenia štítnej žľazy), onkologické ochorenie vrátane už prekonaného, horúčkovité stavy, celkovú duševnú a fyzickú vyčerpanosť, atď..

V prípade vážnych prekonaných, chronických alebo akútnych ochorení, pri ktorých nie je predávajúci alebo spotrebiteľ objektívne spôsobilý posúdiť vplyv poskytovanej služby (masáže) na tieto ochorenia, je spotrebiteľ povinný predložiť poskytovateľovi lekársky posudok popisujúci, že druh poskytovanej služby nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav spotrebiteľa a/alebo spôsob ako sa má/môže služba poskytovať.

Článok 5
Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie služby, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu podľa možnosti ihneď bez zbytočného odkladu u osoby, ktorá mu službu poskytla a to priamo na mieste, kde mu bola služba poskytnutá alebo na adresu poskytovateľa služby.

Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne (napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne odborný posudok dermatológa alebo fyzioterapeuta alebo lekárska správa).

Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu spotrebiteľa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie a dôkazov ktoré predložil spotrebiteľ.

Predávajúci po starostlivom preskúmaní reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr však do 30 dní.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru (doklad z registračnej pokladne, faktúru, kópia objednávky a pod.).

Záručná doba je 3 mesiace.

Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol poskytovateľ služby.

Článok 6
Chyby odstrániteľné

Spotrebiteľ má právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby počas poskytovania služby v momente, keď sa o dozvedel že služba nie je poskytovaná podľa známych štandardov.

Článok 7
Chyby neodstrániteľné

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane poskytovateľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo choroby, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny.

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane spotrebiteľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo osobných obmedzení, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny alebo jej časti na základe dohody s poskytovateľom.

Článok 8
Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

Článok 9
Spoluúčasť spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby, ktoré sú predmetom reklamácie.

Článok 10
Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Štátnym orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

• Ústredný inšpektorát SOI , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ,P.O.BOX 29,Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk

Súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov sú:

• Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov – v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webe zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.