relax zone, masaz senica, masaze senica, masaz, masaze, klasicka masaz, relaxacna masaz. senica

© 2024 Stingray Studio

Starostlivosti o ľudské telo
Masážny salón

Prevádzkovateľ: SHTOKY s.r.o., Hlboké 99, 906 31 Hlboké

Miesto prevádzky: Biznis centrum Senica, Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, 3. poschodie, č. dverí 303

Názov prevádzky: RELAX ZONE

Vypracovaný dňa: 01.07.2021

I Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky: RELAX ZONE , Štefániková 1408/58, 905 01 Senica

Druh prevádzky: masážny salón

Obchodné meno: SHTOKY s.r.o.

Sídlo prevádzkovateľa: SHTOKY s.r.o., Hlboké 99,90631 Hlboké

IČO: 53816218

DIČ: 2121501690

IČ DPH: NIE JE PLATCA DPH

Zodpovedný vedúci: Stanislav Štora

Telefonický kontakt: +421 917 376 631

e-mail: info@masazsenica.sk

Otváracie hodiny prevádzky: na objednávku

II Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Zoznam poskytovaných služieb:

V masérskom salóne RELAX ZONE sú poskytované masérske služby podľa zápisu spoločnosti SHTOKY s.r.o. v obchodnom registri Slovenskej republiky, oddiel: S.r.o., vložka číslo: 49300/T vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR. Zákazníci sú prijímaní na procedúry formou objednávok, podľa časového harmonogramu na základe emailových alebo telefonických objednávok. Spôsob poskytovania služby / pracovný postup: Pri výkone masáže budú používané masážne prípravky ako kvalitné a certifikované masážne a esenciálne oleje.

Zdravotné kontraindikácie poskytovanej služby:

Zdravotné kontraindikácie, pri ktorých bude odmietnuté poskytnutie služieb – masáže. Ak sa u zákazníka zistia, identifikujú alebo spozorujú ochorenia kože a povrchových slizníc (drobné poranenia na koži alebo sliznici, hnisavé kožné ochorenia, opar ), všetky akútne kožné choroby – infekčné ochorenia kože – horúčkovité ochorenia – srdcová slabosť ( taktiež u osôb so srdcovým stimulátorom, alebo krvácavé stavy-/ hemofília) – zápalové ochorenia, opuchy – kŕčové žily alebo zápal žíl, trombózy, vredy predkolenia – vysoký krvný tlak alebo gravidita, alebo dojčenie, čo nie je úplná kontraindikácia, ale tieto stavy musia byť ukontrolované konkrétnym povolením alebo odbornosťou maséra, alebo pracovníka poskytujúcom masáž.

Masáž sa nebude vykonávať na oblasti , kde sa nachádzajú zápalové prejavy, tuberkulózne ložiská (koža), zhubné a nezhubné nádory kože, podkožia a zdurených lymfatických uzlín i hlbších tkanív. Dôraz sa kladie na možnú individuálnu citlivosť zákazníkov na chemické látky, preto pri začatí masáže a konzultácii, nanášame malé množstvo emulzie na predlaktie, pre možnú alergickú reakciu.

V prípade nejasností vzhľadom na zdravotný stav zákazníka vo vzťahu k požadovanej procedúre, konzultujeme resp. vyžiadame si zdravotnú dokumentáciu alebo vyjadrenie ošetrujúceho lekára. Pri masérskych službách poskytovaných obyvateľstvu dochádza k priamemu kontaktu rúk maséra s telom zákazníka. Dbáme na to , aby pri tomto priamom kontakte nedochádzalo pri poskytovaných úkonoch, ku vzniku a šíreniu prenosných ochorení, resp. inému poškodeniu zdravia zákazníka a aj maséra. Pri zhodnotení týchto príznakov – v prípade nebezpečia poškodenia zdravia zákazníka, alebo ošetrujúceho maséra , ktoré by mohlo vzniknúť prenosom infekčných ochorení /mykózy, stafylokokové nákazy, atď/ môže byť ďalšia následná starostlivosť o ľudské telo masážou pracovníkom masážneho salónu odmietnutá, alebo pozastavená.

Tak isto pracovník masážneho salónu, masér nevykonáva masáž , ak má respiračné ochorenie, zvýšenú teplotu alebo iné kontraindikácie na poskytnutie masáže ako napr. na rukách kožnú chorobu, najmä prenosnú (zápal nechtového lôžka, kvasinkové ochorenie, ekzém).

Masér nevykonáva úkony mimo svojej odbornej spôsobilosti ani na požiadanie zákazníka, ktoré môžu byť vykonávané len pod dohľadom odborného rehabilitačného lekára, alebo iného zdravotného odborníka, alebo špecializovaného lekára, fyzioterapeuta alebo ortopéda. Preto masér môže vykonávať len kondičnú masáž. Liečebnú masáž je dovolené poskytovať len pod dohľadom odborného lekára, preto je v záujme oboch zúčastnených strán ako maséra aj klienta toto akceptovať a dodržiavať.

Pri práci nebudú používané opätovné pracovné nástroje, alebo prístroje, ktoré prichádzali do priameho kontaktu s ľudskou pokožkou predchádzajúceho klienta a neboli dezinfikované. V prevádzke sa takto vykonáva dezinfekčná očista lôžka ako aj všetkých predmetov a pomôcok, ktoré prišli do kontaktu s ľudskou kožou.

Dodržiavaním zásad osobnej hygieny pracovníkov masérskeho salónu ( maséra ), ktorým je napr. dôkladné umývanie rúk aj po čiastočných masážach partií klienta (tečúcou teplou vodou a dezinfekčným mydlom ), dodržiavame ochranu zdravia klientov pred rôznymi prenosnými alebo vírusovými chorobami.

Pri aplikácii masážnych olejov sa kladie dôraz na to , aby neprišlo k možným vznikom alergických kožných reakcií, rôznych dermatóz a dermatitíd, preto zásadne dodržujeme postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu, tak ako sú uvedené u jednotlivých používaných výrobkoch.

Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok je podmienené pri predpokladanom ohrození zdravia, resp. predpoklade narušenia integrity pokožky a z nej vyplývajúcich možných zdravotných dôsledkov (napr. pri čistení prevádzky a prevádzkových predmetov za použitia dezinfekčných prostriedkov,…) ale aj pri narušení celistvosti kože zákazníka, ktorá nie je zdraviu škodlivá, ale môže viesť pri dotyku s rukami maséra k ďalšiemu narušeniu, preto použitím ochranných rukavíc je pri zvážení tejto možnosti masér oprávnený na túto skutočnosť upozorniť a aj ochranu rúk ochrannými pracovnými pomôckami realizovať.

Prevádzka je priebežne zásobovaná dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletnými potrebami. Prevádzka je vybavená lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.

Pred začatím prevádzky sa každodenne vykonáva prehliadka všetkých pracovných priestorov, kontroluje sa prevádzkyschopnosť všetkých zariadení, stav čistoty. Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia ľudí. Takto realizované zmeny a dodatky budú prijaté výlučne po ich schválení a predložení, odborným pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici.

V prípade poranenia zamestnanca alebo zákazníka, musí byť postihnuté miesto opláchnuté vodou a následne hneď vydezinfikované (SEPTONEX). V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

Zakázané úkony pri poskytovaní služby:

Uvedené zakázané úkony sa pri poskytovaní služby nevykonávajú.

III Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

 1. Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
  1. zdravotne a odborne spôsobilí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov (sú držiteľmi zdravotného preukazu, sú vyučený v odbore …, absolvovali školenia, …),
  2. vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami.
 2. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je vzájomne oddelené.
 3. V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.
 4. Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami), resp. nútene (prostredníctvom vzduchotechniky, čistička vzduchu).
 5. Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo (umelé osvetlenie). Pri absencii denného osvetlenia sú zabezpečené kompenzačné náhradné opatrenia (príloha č. 4 vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci). Spôsob celkového umelého osvetlenia (žiarovkové, žiarivkové) a umelého lokálneho osvetlenia (pracovný priestor).
 6. Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia. Zákazník by mal v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry) oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami.
 7. K dispozícii je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové obrúsky, goliere a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov.
 8. Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky.
 9. Používané a predávané kozmetické a masážne prípravky sú vyrobené: (napr. v krajinách EÚ) a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.
 10. V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 11. V zariadení je k dispozícii lekárnička podľa prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

IV Návod na použitie prístrojov

V zariadení nie sú používané žiadne prístroje určené na masážne účely.

V Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

 1. Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.
 2. Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.
 3. Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.
 4. Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa:
  1. po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov,
  2. dodržiava sa ich správna koncentrácia a doba expozície.
 5. Roztoky čistiacich dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.
 6. Dezinfekcii musí predchádzať dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.

VI Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 1. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dochádzať k vzájomnému styku, či zámene čistej a použitej bielizne.
 2. Skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov a golierov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
 3. Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore, oddelene od čistej bielizne. Denne sa odnáša na pranie.
 4. Pranie a žehlenie sa uskutočňuje vo vlastnej réžii prevádzkovateľa.
 5. Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.

VII Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

 1. Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas prevádzky a technických prestávok.
 2. V prevádzke je zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie.
 3. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za päť rokov pri viditeľnom znečistení alebo pri poškodení bezodkladne.

VIII Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 1. Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka, sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
 2. Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
 3. Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale.
 4. Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.

IX Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.
 3. Pri prerušení dodávky teplej a studenej vody ako aj pri prerušení dodávky elektrickej energie je prevádzka zatvorená.